Teanga agus Litearthacht

An Clár Luathléitheoireachta An Clár Luathléitheoireachta (CLEITE)

*NUA* Chomh maith leis na gníomhaíochtaí agus na póstaeir thacaíochta, tá cluichí nua ar líne forbartha ag CCEA, i gcomhar leis an Áisaonad, le tacú leis an Chlár Luathléitheoireachta. Tá 36 cluiche ar fad ann do Bhanda 1 agus 2 den chlár. Is ar na leabhair léitheoireachta atá na cluichí bunaithe agus is féidir iad a úsáid ar scoil agus sa bhaile araon. Tá na cluichí fóirsteanach do ghnáthríomhairí agus do ghléasanna iPad agus Android chomh maith. Is cinnte go mbainfidh na páistí sult as na cluichí a imirt agus as an fhoghlaim a dhaingniú ar bhealach spraíúil! Tá sraith cluichí do Bhanda 3 den chlár á bhforbairt ag CCEA faoi láthair.

Fios Fuaimeanna Fios Fuaimeanna

Tá Fios Fuaimeanna ag tacú leis an phróiseas teagaisc agus foghlama maidir le fuaimeanna na gconsan a aithint mar aon le feasacht fóineolaíochta a fhorbairt. Is sraith póstaer atá ann a chuideoidh le páistí dul i dtaithí ar fhuaimeanna chonsain na Gaeilge ag tús focal agus iad ag dul i ngleic leis an chéim thosaigh i bpróiseas foghlama teanga agus litearthachta sa Bhonnchéim. Sa phacáiste seo, déantar iarracht deis a thabhairt do mhúinteoirí páistí a spreagadh le túschonsain, fuaimeanna agus patrúin a théann le focail a fhiosrú mar chéad chéim i dtreo litreacha a thuiscint. Tá sraith focal ar gach póstaer a bhaineann le consan ar leith. Cuirtear na focail i láthair sna póstaeir mar íomhánna agus iad comhcheangailte le chéile mar chuid de théama ar leith, mar shampla Páistí sa Pháirc agus An Bóthar Buí. Baineann cuid de na póstaeir le consan amháin agus tá póstaeir eile ann a bhfuil meascán consan iontu. Tá na focail ábhartha ar fáil ar chúl na bpóstaer agus thig leis an mhúinteoir na focail seo a úsáid leis na túsfhuaimeanna a mhúineadh.

Túsfhuaimeanna Túsfhuaimeanna

Is sraith bheag leabhrán í seo a chuideoidh le páistí dul i dtaithí ar chuid d'fhuaimeanna na Gaeilge ag tús focal agus iad ag dul i ngleic leis an luathléitheoireacht. Baineann gach leabhrán le túsfhuaim ar leith agus tá íomhánna gleoite iontu a léiríonn gach focal. Clúdaítear 23 túsfhuaim ar fad, gutaí gairide agus gutaí fada san áireamh.

Chomh maith leis na leabhráin iad féin, tá sraith póstaer ann le tacú leis an phlé ar na túsfhuaimeanna, agus tacar spléach-chártaí is féidir a ghreamú de na póstaeir nó a úsáid le cluichí a imirt.

Dréimire Dréimire

Micreashuíomh idirghníomhach a thacaíonn leis na leabhair sa tsraith Dréimire.

Leagan leictreonach de chomhaid an mhúinteora

Downloads

Túsfhuaimeanna
20.01 MB - uploaded 26-02-2014