Scileanna agus Ábaltachtaí

An Bhonnchéim - Treoir Neamhreachtúilt Foghlaim, Teagasc agus Measúnú sa Bhonnchéim – Treoir Neamhreachtúil

Is áis í An Bhonnchéim: Treoir Neamhreachtúil do mhúinteoirí na Bonnchéime ina bhfuil gréillí foghlama don Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC. Cuireann na Céimeanna Forbartha atá leagtha amach inti contanam neamhreachtúil ar fáil a chuideoidh le múinteoirí na Bonnchéime measúnú a dhéanamh ar na Scileanna Traschuraclaim. Tá siad fite fuaite sna Leibhéil de Dhul Chun Cinn.

Bunscileanna Gluaiseachta a Fhorbairt Bunscileanna Gluaiseachta a Fhorbairt

Is é an aidhm áta leis an áis seo tacú le múinteoirí agus le cúntóirí Forbairt Fhisiceach sa Bhonnchéim a phleanáil, a theagasc agus a mheasúnú de réir Churaclam Thuaisceart Éireann. Clúdaítear forbairt Bunscileanna Gluaiseachta (BSG) na bpáistí ann. Cuirtear béim ar an tábhacht a bhaineann le foghlaim na bpáistí a nascadh agus tá samplaí ann de na dóigheanna ar féidir an fhoghlaim a nascadh thar réimse comhthéacsanna.

Foghlaim Tríd an Súgradh (Luathbhlianta) Foghlaim Tríd an Súgradh (Luathbhlianta)

Leabhrán áiseanna do mhúinteoirí sna luathbhlianta a thugann treoir maidir le páistí Bonnchéime a fhorbairt tríd an súgradh. Is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as an áis mar thúsphointe agus iad ag pleanáil don súgradh.

Foghlaim Tríd an Súgradh (Luathbhlianta), Póstaeir Don Seomra Ranga Foghlaim Tríd an Súgradh (Luathbhlianta), Póstaeir Don Seomra Ranga

Póstaeir le tacú leis an áis FOGHLAIM TRÍD AN SÚGRADH sna Luathbhlianta, a léiríonn cuid den trealamh atá luaite ann. Is féidir iad a chur ar taispeáint sa seomra ranga le húsáid na dtéarmaí Gaeilge a spreagadh sa rang.

Éist agus Smaoinigh Éist agus Smaoinigh

Sraith Scéalta don Bhonnchéim le tacú leis na Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta. Tá cúig leabhar ann do Bhliain 1 agus cúig leabhar do Bhliain 2 a bheadh fóirsteanach don léitheoireacht i gcomhpháirt.