Foghlaim don Saol agus don Obair

Scileanna Cumarsáide a Fhorbairt in Foghlaim don Saol agus don Obair Scileanna Cumarsáide a Fhorbairt in Foghlaim don Saol agus don Obair

Tugtar cuidiú do mhúinteoirí sa leabhrán seo deiseanna fiúntacha a aimsiú le scileanna Cumarsáide na ndaltaí a chur chun cinn tríd an ábhar Foghlaim don Saol agus don Obair.

WOW Wow

Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta – Blianta 8–12

WOW Gníomhaíocht Chomhtháite Ag Foghlaim don Saol agus don Obair

Áis í atá dírithe ar dhaltaí Eochairchéim 3 a shainaithníonn gnéithe ón chreatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta (TSPC) atá ábhartha do gach topaic.

Insync Insync – Áis ar Fhorbairt Phearsanta

Tá an áis seo dírithe ar Fhorbairt Phearsanta do dhaltaí Eochairchéim 3. Tá leathanaigh ghníomhaíochta ar fáil le híoslódáil.

Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda

Is áis í seo a cuireadh le chéile le tacú le múinteoirí agus le moltaí an churaclaim maidir le Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda a shásamh ag Eochairchéim 3. Clúdaítear na téamaí seo a leanas inti:

- Illchineálacht agus Cuimsitheacht;
- Cearta Daonna agus Freagracht Shóisialta;
- Comhionannas agus Ceartas Sóisialta; agus
- Daonlathas agus Rannpháirtíocht Ghníomhach.

Is leagan leictreonach den chomhad chorcra é seo.

Downloads