Úsáid na Matamaitice ag Eochairchéim 3

Is é is Úsáid na Matamaitice ann an scil a bhaineann le coincheapa, próisis agus tuiscint na matamaitice a chur i bhfeidhm i réimse comhthéacsanna. Go hidéalach, ba chóir go mbeadh siad seo i suímh ábhartha a bhaineann leis an ghnáthshaol ina bhfuil diminsean matamaitice ag teastáil. Bíonn béim níos mó ar ghníomhaíochtaí praiticiúla de dhíth sa tumoideachas agus ar thréimhse ama níos faide a bheith caite ar theanga na matamaitice i nGaeilge a thabhairt isteach agus a dhaingniú.

Is dócha go bhfaighidh páistí a gcuid eolais, coincheap agus scileanna matamaitice taobh istigh de Réimse Foghlama na Matamaitice agus na hUimhearthachta agus gur ansin a dhéanfaidh siad a ndaingniú. Ba chóir, áfach, deiseanna a thabhairt dóibh a dtuiscint a aistriú, nuair is cuí, go dtí comhthéacsanna eile trasna an churaclaim. Tig le páistí a gcuid eolais, tuisceana agus scileanna a léiriú ar réimse dóigheanna le cumarsáid a dhéanamh, eolas a bhainistiú, smaoineamh go criticiúil, fadhbanna a réiteach agus cinneadh a dhéanamh.

Tá na riachtanais d’Úsáid na Matamaitice leagtha amach thíos.

Trasna an churaclaim, ag leibhéal a fhóireann dá gcumas, agus i gcomhthéacs a gcumais sa tumtheanga, ba chóir daltaí a chumasú chun:

 • na hábhair, an trealamh agus an mhatamaitic chuí a roghnú le húsáid i gcásanna ar leith;
 • eolas agus coincheapa matamaitice a úsáid go cruinn;
 • bheith ag obair go córasach agus a gcuid oibre a sheiceáil;
 • matamaitic a úsáid le fadhbanna a réiteach agus chun cinneadh a dhéanamh;
 • modhanna agus straitéisí a fhorbairt, lena n-áirítear an mhatamaitic mheabhrach;
 • smaointe a fhiosrú, tuar a dhéanamh agus a thástáil agus smaoineamh go cruthaitheach;
 • eolas a shainaithint agus a bhailiú;
 • eolas a léamh, a léirthuiscint, a eagrú agus a chur i láthair i bhformáidí matamaitice;
 • tuiscint agus teanga na matamaitice a úsáid le ceisteanna a chur agus a fhreagairt, smaointe a phlé agus labhairt fúthu agus dóigheanna le hobair a dhéanamh a mhíniú;
 • inniúlacht airgeadais a fhorbairt; agus
 • TFC a úsáid le fadhbanna a réiteach agus/nó a gcuid oibre a chur i láthair.

Downloads