Tuismitheoirí / Parents

Fáilte chuig Leathanach na dTuismitheoirí

Mar thuismitheoirí/caomhnóirí, tá ról tábhachtach agaibh maidir le foghlaim bhur bpáistí. Tá an leathanach seo ann le deiseanna a thabhairt do thuismitheoirí páistí Gaelscoile, bíodh Gaeilge acu nó ná bíodh, ról gníomhach a bheith acu i bhfoghlaim a bpáistí.

Seo roinnt cluichí idirghníomhacha, a d’fhorbair CCEA, a thig leat a imirt sa bhaile le do pháiste.

Cluichí don Chlár Luathléitheoireachta (Rang 1 agus 2)

Is cluichí ar líne iad seo a thacaíonn leis an Chlár Luathléitheoireachta, scéim léitheoireachta atá in úsáid i rang 1 agus 2 i nGaelscoileanna. Is ar na leabhair léitheoireachta atá na cluichí bunaithe agus tá fuaim leo, rud a chuideoidh go mór le do pháiste dul i dtaithí ar go leor de na focail agus na struchtúir atá sna leabhair léitheoireachta. Tá na cluichí fóirsteanach do ghnáthríomhairí agus do ghléasanna iPad agus Android chomh maith.

An Clár Luathléitheoireachta Cleite

Cód na Gaeilge (Rang 2–7)

Seo aip a d’fhorbair CCEA le tacú leis an chlár fónaice Cód na Gaeilge. Is ionann fónaic agus modh leis an léitheoireacht a theagasc ina ndéantar focail a ‘dhíchódú’ de réir fuaimeanna. Sna cluichí seo, bíonn deis ag na páistí éisteacht le focail éagsúla agus iad a litriú, a shórtáil nó a mheaitseáil. Tá leibhéil agus céimeanna éagsúla sna cluichí agus éiríonn na cluichí níos casta de réir mar a théitear ar aghaidh sna leibhéil.

Déan an aip a íoslódáil anois saor in aisce ón App Store

Cluiche Scríbhneoireachta Snas ar Scéal (Rang 3-7)

Is cluichí iad seo a chuidíonn le stór focal na bpáistí a fhorbairt agus a spreagann iad le bheith ag smaoineamh faoi chruinneas agus iad ag scríobh. Díríonn siad ar réamhfhocail, aidiachtaí briathra agus go leor eile. Tá na cluichí fóirsteanach do ghnáthríomhairí agus do ghléasanna iPad agus Android chomh maith.

Snas ar Scéal!

Foghlaí Focal (Rang 1 agus 2)

Seo cluiche a bhaineann le haithint focal. Leis an chluiche a imirt, caithfidh na páistí an focal atá ar iarraidh a litriú. Má roghnaíonn siad litir chontráilte, tógfaidh an foghlaí céim amach ar an phlanc. Cuidigh le do pháiste an focal a litriú mar is ceart agus an foghlaí a choinneáil slán ó na siorcanna san uisce! Níl na cluichí seo fóirsteanach do ghléasanna iPad /Android.

Foghlaí Focal

Féasta Focal (Rang 1 agus 2)

Seo cluiche eile le cuidiú le páistí focail choitianta a aithint. Is féidir leis na páistí cliceáil ar na focail le héisteacht leo. Tá gníomhaíochtaí eile ann chomh maith, mar atá cuardach focal, gníomhaíocht mheaitseála agus focail mheasctha. Níl na cluichí seo fóirsteanach do ghléasanna iPad /Android.

Féasta Focal

--- English---

Welcome to the Parents’ Page

As parents/guardians, you have an important role to play in your child’s learning. This page is aimed at providing parents of children in Irish-medium schools with opportunities to become more involved in their child’s learning, regardless of whether or not they speak Irish themselves.

Here are some online interactive games and activities, produced by CCEA, which you can play at home with your child.

Early Reading Programme Online Activities (Primary 1 and 2)

These online games support An Clár Luathléitheoireachta, a reading scheme used in Primary 1 and 2 in Irish-medium schools. The games are based on the reading books and include audio recordings to further expose the children to the vocabulary and language structures in the books. The games are suitable for desktop / laptop computers as well as iPad and Android devices.

An Clár Luathléitheoireachta Cleite

Cód na Gaeilge Phonics Activities (Primary 2–7)

This is an app developed by CCEA to support the Irish-medium phonics programme Cód na Gaeilge. Phonics is a method of teaching children to read which involves ‘decoding’ words by sounds. These games give children the opportunity to listen to various words and then attempt to spell / sort the words or match words to images. The games cover the 6 stages in the phonics programme and also include 3 levels of difficulty.

Download the app now free of charge from the App Store

Snas ar Scéal Writing Activities (Primary 3–7)

The aim of these games is to help expand children’s vocabulary and encourage them to write with increasing accuracy. The games focus on language development and include activities on the use of adjectives, prepositions and verbs. The games are suitable for desktop / laptop computers as well as iPad and Android devices.

Snas ar Scéal!

Foghlaí Focal Word Activities (Primary 1 and 2)

This is a game aimed at helping children with word recognition. To play the game, children must spell the missing word correctly. Each time they select an incorrect letter, the pirate will take a step further along the plank. Encourage your child to spell the words correctly and save the pirate from the shark-infested water! These games are suitable for desktop / laptop computers only.

Foghlaí Focal

Féasta Focal Word Activities (Primary 1 and 2)

This is another game to help children recognise commonly-used words. It allows children to click on the words and hear an audio recording of the words. Other activities include a word search, matching activity and a scrambled words game. These games are suitable for desktop / laptop computers only.

Féasta Focal